Movie S2.

Three-dimensional reconstruction of MBON-γ4>γ1γ2. R76B09-LexA>LexAop2-mCD8::GFP. See Fig. 5 legend.

Dissecting neural pathways for forgetting in Drosophila olfactory aversive memory

Yichun Shuai, Areekul Hirokawa, Yulian Ai, Min Zhang, Wanhe Li, and Yi Zhong

PNAS. 2015. DOI: 10.1073/pnas.1512792112