Movie S1.

Commercial silicon solar cell driven electrolysis of alkaline seawater

Solar-driven, highly sustained splitting of seawater into hydrogen and oxygen fuels

Yun Kuang, Michael J. Kenney, Yongtao Meng, Wei-Hsuan Hung, Yijin Liu, Jianan Erick Huang, Rohit Prasanna, Pengsong Li, Yaping Li, Lei Wang, Meng-Chang Lin, Michael D. McGehee, Xiaoming Sun, and Hongjie Dai

PNAS. 2019. 116:6624-6629 DOI: 10.1073/pnas.1900556116