Movie S2.

EMG recording and water dissolution of bioelectronic sensors based on pencils and water-soluble papers.

Pencil–paper on-skin electronics

Yadong Xu, Ganggang Zhao, Liang Zhu, Qihui Fei, Zhe Zhang, Zanyu Chen, Fufei An, Yangyang Chen, Yun Ling, Peijun Guo, Shinghua Ding, Guoliang Huang, Pai-Yen Chen, Qing Cao, and Zheng Yan

PNAS. 2020. 117:18292-18301 DOI: 10.1073/pnas.2008422117